Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Yadi ekati banika tara calana tahabilera jan'ya ekati rna prapta, tini rnapatra curi kara habe, ba samudra e hariye phela ucita rna batila rnadata era gyaranti jan'ya binimaya ekati atirikta parimana rnadanakari dite habe. Praya 800 khristapurbabde, rodasera adhibasira'sadharana gara' srsti karechila. E'i byabasayira tadera panya ekasange prerana kara hacche bima niscita karara jan'ya anumodita. Sangrhita primiyamaguli ye kona'o banikake panya sarabaraha karate byabahara kara habe, yara panya paribahana calakale jetasanada kara hayechila, jhara ba jhumkira karane. 2 Prthaka bima cukti (arthata, bima nitiguli rna ba an'yan'ya dharanera cuktigulira sathe sanyukta naya) jenoyate 14 tama satabdi, yemana bhumi sthabara sampatti angikara dbara bima pula. Prathama paricita bima cukti 1347 sale jenoya theke, ebam parabarti satabdira samudrika bima byapakabhabe bikasita ebam primiyama intuitively jhu…