Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Yadi ekati banika tara calana tahabilera jan'ya ekati rna prapta, tini rnapatra curi kara habe, ba samudra e hariye phela ucita rna batila rnadata era gyaranti jan'ya binimaya ekati atirikta parimana rnadanakari dite habe. Praya 800 khristapurbabde, rodasera adhibasira'sadharana gara' srsti karechila. E'i byabasayira tadera panya ekasange prerana kara hacche bima niscita karara jan'ya anumodita. Sangrhita primiyamaguli ye kona'o banikake panya sarabaraha karate byabahara kara habe, yara panya paribahana calakale jetasanada kara hayechila, jhara ba jhumkira karane. 2 Prthaka bima cukti (arthata, bima nitiguli rna ba an'yan'ya dharanera cuktigulira sathe sanyukta naya) jenoyate 14 tama satabdi, yemana bhumi sthabara sampatti angikara dbara bima pula. Prathama paricita bima cukti 1347 sale jenoya theke, ebam parabarti satabdira samudrika bima byapakabhabe bikasita ebam primiyama intuitively jhumki sange baicitre chila. 3 E'i natuna bima cukti bima biniyoga theke prthaka kara anumodita, bhumika alada ye prathama darakari naubima.

Bikasera yuga i'urope bimati ara'o unnatatara haye utheche, ebam bisesa dharanera bikasita hayeche. Amara jani ye sampatti bima aja landana greta phayara, ya 1666 sale 13,000 era besi gharabari devoured khumje bera kara yete pare. 1667 Sale landane tara natuna parikalpanaya'bima aphisa' era jan'ya syara kristophara oyarena era ekati antarbhuktira pratiphalita ha'oyara phale agunera bhayabaha prabhabaguli subidhara ekati bisaya theke uddipanara ekati bisaya theke rupantarita hayeche. "4 Besa kayekabara cesta kara agninirbapana parikalpanara kichu chila na, kintu 1681 sale arthanitibida nikolasa barabona ebam egaro sahayogigana ita ebam phrema bima karara jan'ya rayyala eksacenjera pechane prathama aguna bima kompani," ha'usagulira bima aphisa"pratistha kare. Homa. Prathamikabhabe, 5000 gharabari tara bima aphisa dbara bimakrta haya. 5 Eka'i samaye, byabasayika udyogera andarara'itinyera jan'ya prathama bima parikalpanaguli pa'oya yaya. Perihal Perkembangan Asuransi

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perihal Bayar Per Klik

Situs Lowongan Kerja Indonesia